Informujeme


Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

AF POWER agency a.s.
IČ: 28459873
se sídlem: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupen prostřednictvím: Ing. Tomáše Měřínského, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14661 (dále jen „Správce“)

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Telefonní číslo: +420 608 855 913
Kontaktní e-mail: info@afpower.cz

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak Správce shromažďuje osobní údaje o zákaznících a jak tyto údaje dále používá. Prohlášení je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Definice:
Akce
Znamená seminář, konferenci, kurz nebo jinou vzdělávací či poradenskou akci.
Propojené osoby
Znamenají právnické osoby majetkově propojené, vzájemně spolupracující a poskytující správu odborným asociacím a sdružením, které náleží mezi tyto propojené osoby. Propojenými osobami jsou:
KONSTRUKCE Media, s. r. o., IČ: 25851276
SEKURKON s. r. o., IČ: 29301998
Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC), IČ: 14889153
Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), IČ: 66180694

1. Osobní údaje, které shromažďujeme
1.1. Správce shromažďuje údaje za účelem vyřízení objednávky na Akce, případně za účelem zasílání obchodního sdělení a komunikaci se zákazníkem. Správce zároveň zpracovává osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností.

2. Právní základ a účely zpracování Vašich osobních údajů
2.1. Vyřízení objednávky
Osobní údaje, které zákazník poskytne Správci při objednávání Akce nebo jiné objednávky nabízených služeb nebo produktů jsou zpracovávány výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem zprostředkování služby. Dále může Správce tyto údaje zpracovávat za účelem splnění zákonných povinností, zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.

Za účelem vyřízení objednávky shromažďuje Správce tyto údaje:
Identifikační a kontaktní údaje:
- titul, křestní jméno a příjmení zákazníka, e-mailovou adresu, adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení, telefonní číslo.

2.2. Faktury
Správce zpracovává osobní údaje nutné k vedení fakturace, a to po dobu, která je stanovena zákonem.

Za tímto účelem Správce shromažďuje tyto údaje:
Fakturační údaje:
U fyzických osob: křestní jméno a příjmení, adresu bydliště-provozovny a PSČ, u OSVČ navíc identifikační číslo, (daňové identifikační číslo);
U obchodních společností: název, adresu, PSČ, identifikační číslo, (daňové identifikační číslo)

2.3. Registrace na webových stránkách
Správce za účelem účasti na seminářích a konferencích umožňuje zákazníkům registraci. Registrace je učiněna na základě právního základu souhlasu.

Za účelem registrace shromažďuje Správce tyto údaje:
Identifikační a kontaktní údaje:
- titul, křestní jméno a příjmení zákazníka, e-mailovou adresu, adresu zaměstnavatele a bydliště, telefonní číslo
Přihlašovací údaje
- přihlašovací email, heslo

2.4. Reference
Správce za účelem propagace svých služeb zveřejňuje na svých webových stránkách reference svých zákazníků. Reference včetně fotografie je zveřejněna na základě souhlasu zákazníka.

Za účelem referencí shromažďuje Správce tyto údaje:
Identifikační údaje:
- jméno a příjmení, osobní fotografie

2.5. Obchodní sdělení
Zákazník má možnost vyjádřit v rámci vyřízení objednávky souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání informací souvisejících se službami Správce na elektronickou adresu zákazníka či jiný kontakt jím zvolený.

Kontaktní údaje:
- e-mailová adresa, nebo
- telefon
- SMS zpráva
- pošta

2.6. Komunikace se zákazníkem
V případě, že zákazník kontaktuje Správce pomocí e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách, zpracovává Správce tyto údaje za účelem zodpovězení zákazníkova dotazu. Zákazník kontaktováním Správce vyjadřuje souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů pro tento účel.

Za účelem kontaktování zákazníka jsou zpracovávány tyto údaje:
Identifikační a kontaktní údaje:
- křestní jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, společnost

2.7. Dokumentace Akcí
Správce pro evidenci své činnosti pořizuje fotografickou anebo audiovizuální dokumentaci z pořádaných nebo spolupořádaných Akcí, kdy dochází ke zpracování fotek nebo audiovizuálího záznamu účastníků, které jsou neadresného charakteru, jak je již upozorňováno na přihlášce na Akci.

3. Uchovávání dat
3.1. Osobní údaje zadané v rámci objednání služeb Správce jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění zákonných povinností.
3.2. V případě, že zákazník udělil Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel zasílání obchodního sdělení či přímého marketingu, jsou tyto údaje zpracovávány do odvolání souhlasu zákazníkem. Více o odvolání souhlasu v části 4 tohoto prohlášení.

4. Práva zákazníka v souvislosti s osobními údaji
4.1. Právo na výmaz
Správce vždy vyhoví žádosti o výmaz, pokud neexistují zákonné důvody nebo oprávněné zájmy Správce pro odmítnutí takové žádosti.

Uživatelský účet:
- zákazník má možnost si kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit. V případě zrušení uživatelského účtu dojde k výmazu všech osobních údajů, které byly v rámci uživatelského účtu zpracovávány.

  • písemně formou dopisu zaslaného na adresu Správce
  • zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@afpower.cz.

4.2. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
4.2.1. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu zákazníka, mohou být zákazníkem kdykoliv odvolány (není-li k zpracování jiný zákonný důvod). V případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodního sdělení Vám přestane být doručováno.

Obchodní sdělení:
- zákazník má možnost se odhlásit z odběru zasílání obchodního sdělením následujícím způsobem:

  • zákazník má možnost se odhlásit z odběru zasílání obchodního sdělení prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@afpower.cz;
  • písemně formou dopisu zaslaného na adresu Správce;
  • v případě obchodních sdělení kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený v každém e-mailu společnosti AF POWER agency a.s.

4.2.2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

4.3. Právo na opravu
Zákazník má právo požadovat opravu nebo doplnění svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné.

Uživatelský účet:
- zákazník má možnost opravit nebo doplnit své osobní údaje následujícím způsobem:


4.4. Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že:

  • popírá přesnost svých osobních údajů;
  • je zpracování protiprávní a zákazník namísto výmazu žádá o omezení zpracování osobních údajů;
  • zákazníkovi osobní údaje Správce nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení; výkon či obhajobu právních nároků.

4.5. Právo na přístup k osobním údajům
4.5.1. Zákazník má právo zjistit, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány. Není-li zákazníkovi cokoliv jasné ohledně zpracování jeho osobních údajů, může se na Správce kdykoliv obrátit prostřednictvím této emailové adresy: info@afpower.cz
4.5.2. Na žádost zákazníka poskytne Správce kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie může Správce účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.
4.5.3. Zákazník má právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu.

4.6. Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má právo na získání svých osobních údajů, které Správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

4.7. Uplatnění práv
4.7.1. Zákazník může svá práva uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů Správce.
4.7.2. Správce vyřizuje veškeré žádosti bez zbytečného odkladu.
4.7.3. Zákazník má rovněž možnost se buď přímo, nebo v případě nespokojenosti, obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.

5. Soubory cookies
Webové stránky Správce využívají soubory cookies pouze k analýze provozu stránky.

6. Správa a zpracování osobních údajů
6.1. Předávání osobních údajů
Správce je oprávněn předávat osobní údaje zákazníka v rozsahu, který je nezbytný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností (např. dopravcům, dodavatelům IT služeb, nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy). Pro rozsah splnění smlouvy se zákazníkem a k splnění zákonných povinností dochází k předávání následujících osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:
- křestní jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a jiné kontaktní údaje.

Fakturační údaje
U fyzických osob: křestní jméno a příjmení, adresu bydliště a PSČ, u OSVČ navíc identifikační číslo, (daňové identifikační číslo)
U obchodních společností: název, adresu, PSČ, identifikační číslo, (daňové identifikační číslo)
Osobní údaje předává Správce s uděleným souhlasem, je-li potřeba, dalším příjemcům, kterými jsou:
- Propojené osoby za účelem kontaktování s podrobnostmi o pořádaných konferencích, seminářích, kurzech a dalších akcích, které pořádají nebo je jinak spolupořádají či jsou jejich partnery, k čemuž mezi sebou uzavřely smlouvu o společném správcovství osobních údajů dle čl. 26 GDPR.
- Partneři Akcí za účelem kontaktování účastníků Akcí s podrobnostmi o obchodní činnosti Partnerů.

6.2. Ochrana osobních údajů je pro Správce velmi důležitá, a proto jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


V případě jakýkoliv dotazů neváhejte Správce kontaktovat.
Toto Prohlášení je platné a účinné od 14. 5. 2018